Kompetencia-alapú oktatás

Szakmai bemutató órák

Bemutató óraA Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye 2006-ban a HEFOP 3.1.3 pályázat keretében lehetőséget kapott arra, hogy az Európai Unió oktatáspolitikai céljaival összhangban, felmenő rendszerben bevezesse a kompetencia-alapú nevelést, oktatást. Az oktató-nevelő munkában elsőbbséget élvez a szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai, informatikai, idegen nyelvi készségek, képességek fejlesztése. Az új pedagógiai módszerek alkalmazását, a digitális kultúra minél szélesebb körben való elterjesztését modern informatikai eszközök (interaktív táblák, projektorok, laptopok) is segítik.

A tanítási-tanulási folyamat hatékonyságát növeli, hogy a matematika, az informatika és az idegen nyelvi órákon csoportbontásban, magas óraszámban folyik a képzés. A kompetencia-alapú oktatás a nyelvi előkészítő osztályt is érinti, ahol az előbbiek mellett a tanulási technikák elsajátíttatása, a diákok szókincsének fejlesztése szintén fontos szerepet kap.

 


A jelentkezéshez regisztráció szükséges...


 

Megvalósít-Lak a Vasváriban - HEFOP 3.1.3/B 2009.

EUIntézményünk támogatást nyert a HEFOP-3.1.3 pályázaton, így vezettük be a 2006/2007. tanévtől felmenő rendszerben a kompetencia alapú oktatást.

Jelenleg 4 kompetenciaterületen A modulban szövegértés-szövegalkotás, matematikai-logikai, idegen nyelvi (angol), IKT kompetenciaterületeken 219 tanuló vesz részt kompetencia alapú oktatásban 9 szakmailag-módszertanilag felkészült pedagógusunk vezetésével.
Továbbá B modulban IKT reál tárgyakban (kémia, fizika, földrajz), IKT humán tárgyakban (történelem) 139 tanuló vesz részt, 5 pedagógus irányításával.

A 2009/2010. tanévben felmenő rendszerben tovább bővítettük a résztvevő tanulók és pedagógusok létszámát. Ennek eredményeként A modulban 77 fővel, B modulban 64 fővel és 5 újabb pedagógussal növekedett a kompetencia alapú oktatásban résztvevő tanulók és pedagógusok száma. 4 db interaktív táblát, 8 db tanári laptopot, 3 db multimédiás számítógépet, 4 db projektort szereztünk be a projekt keretében.

Nemzeti Fejlesztési TervIskolánk sikeresen pályázott Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága által kiírt: A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1 intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára kiírt HEFOP 3.1.3/B 2009. pályázaton. Az iskola által elnyert támogatási összeg 9,5 millió forint. A megítélt támogatás 75%-át az Európai Szociális Alap, 25%-át hazai költségvetési forrás finanszírozza.

A HEFOP 3.1.3/B-09/3.-2009-04-0103/1.0 pályázatban beszerzett szoftverek, oktatási anyagok szolgáltatják a tartalmat a HEFOP 3.1.3-ban megvásárolt eszközök alkalmazásához.

A pályázat kedvező elbírálását követően a beszerzési eljárások lefolytatása után rögtön sor került - a 2009/2010. tanévtől - a beszerzett tartalmak tanórai és tanórán kívüli alkalmazására. Az elmúlt évek egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a tanulói aktivitás növelésének egyik leghatékonyabb módja a digitális eszközök és tartalmak tanórai felhasználása. A diákoknak további lehetőségeket kívánunk nyújtani a fent említettek tanórán kívüli alkalmazására is, elősegítve ezzel komplex képességfejlődésüket. Az iskola könyvtárában lehetőségük lesz a diákoknak a digitális tartalmakhoz való egyedi hozzáférésre, megtekintésre. Az ehhez szükséges eszközöket e pályázat / HEFOP 3.1.3/B-09/3.-2009-04-0103/1.0/ keretében szereztük be. A fogadásukhoz szükséges környezetet már kialakítottuk. A kompetencia alapú oktatásban jelenleg érintett tantermekben kívánjuk a számítógépeket elhelyezni, hogy minden tekintetben alkalmasak legyenek a szoftverek rendszerkövetelményeinek teljesítésére.

Bővül a kompetencia-alapú oktatás a Vasváriban!

A 2007/2008. tanévben újabb pedagógusok léptek be a kompetenciafejlesztők eddigi 6 fős csapatába. Ennek köszönhetően újabb tanulócsoportok találkoznak a megszokottól eltérő tanulászervezési módszerekkel, dolgozhatnak kooperatív csoportmunkában, használhatják gyakrabban az infokommunikációs eszközöket, ismerkedhetnek meg az SDT által kínált lehetőségekkel.

A kompetenciafejlesztésbe újonnan bekapcsolódó tanáraink ebben a tanévben a következők:

Újabb pedagógusok részesülnek kompetencia-alapú képzésben.

2007 decemberében és 2008 januárjában újabb 4 pedagógust vontunk be a HEFOP 3.1.3 projektbe azzal, hogy a programot bevezető pedagógusok közreműködésével legalább 32 órás belső továbbképzésben részesültek.

A programba ilyen módon bekapcsolódó pedagógusok a következők:

  • Regősné Jancsovics Julianna: matematikai-logikai kompetenciaterület
  • Molnár Edit: IKT kompetenciaterület (informatika)
  • Somosi Istvánné: IKT kompetenciaterület (földrajz)
  • Szegfü Márta: idegen nyelvi kompetenciaterület (angol nyelv)

Lezajlott a projekt zárókonferenciája.

2007. november 22-én rendeztük meg a "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra - Alkalmazlak a Vasváriban" c. projekt zárókonferenciáját.

A szakmai nap programja:
- a projekt bemutatása (Siposné Gyuris Valéria igazgatónő, szakmai vezető)
- bemutató órák (kompetenciafejlesztő pedagógusok)
- szakmai előadások (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat munkatársai)
4 pedagógus tartott bemutató órát:

Folytatódik a kompetencia-alapú programcsomagok bevezetése a 9. évfolyamon

A 9. évfolyamon új kompetenciaterületeken kerültek bevezetésre a kompetencia-alapú programcsomagok.

2006. december elején az IKT (infokommunikációs technológia) B moduljait vezettük be a 9.a osztály kémia és a 9.b osztály történelem óráin. Ezeken a tanórákon a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) tananyagait, animációkat, a tanárok által önállóan készített tananyagokat, prezentációkat, illetve más forrásból származó digitális segédanyagokat felhasználva folyik a tanulás; frontális osztálymunkával, valamint egyéni, páros és csoportos munkaformában.

2007. februárjában az idegen nyelvi kompetenciaterület is csatlakozott az új belépőkhöz a 9.c osztály egyik angol nyelvi csoportjával. A tanórai munkát tanulói munkafüzet segíti, rengeteg jól használható gyakorlófeladattal.

A HEFOP 3.1.3 program keretében a programcsomagok bevezetésében résztvevő pedagógusok több szakmai és módszertani képzésben vettek részt. 2007. március és április hónap folyamán az utolsó módszertani tanfolyamok is lezajlottak, ahol többek között a kooperatív tanulási technikákat, illetve a heterogén csoportokban történő tanulói differenciálást sajátíthatják el azok a tanárok, akik a képzési kínálatból ezeket választották.

2007 áprilisában az alábbi képzéseken vettek részt pedagógusaink:

Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra

HEFOP/2005/3.1.3

Nemzeti Fejlesztési TervA projekt az Európai Unió társfinanszírozásával,
a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.
A támogatás összege: 72000 euró (18 millió Ft)
 
A projekt címe
„ALKALMAZ-LAK a Vasváriban”
Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra
 
Célok
Célja az egész életen át tartó tanulás elterjesztése, az iskolánkban folyó tevékenység a „kompetencia-alapú” nevelés, oktatás, képzés irányába való fejlesztése, módszertani változással a digitális kultúra oktatási eszközrendszerének alkalmazása.
Értékünk az emberA 9. évfolyamon mindhárom osztályban (6 tanulócsoport, 104 tanuló), hat fő pedagógus részvételével – akiket 3 szakmai munkatárs segít - kerülnek bevezetésre a programcsomagok a következő kompetenciaterületeken:
-         szövegértési-szövegalkotási
-         matematikai-logikai
-         idegen nyelvi
-         IKT (informatika, kémia, történelem)
A kompetencia-alapú nevelés-oktatás nagyban segíti a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását. Az új továbbképzési tartalmak felkészítik a pedagógusokat az ismeretközvetítés és képességfejlesztés integrált megvalósítására, a hozzáadott érték mérésére a továbbtanulást meghatározó tudásterületeken.