Tanulj nálunk! - beiskolázási információk 8. osztályosoknak

A felvételi eljárás soron következő eseményei

Az értékelő lapok átadása: 2018. február 8. (csüt.) 14-16 óráig iskolánk könyvtárában

A fenti ügyekben a tanuló illetve szülője személyesen, más személyek írásos meghatalmazással járhatnak el.

Nézd meg, kik vagyunk - találkozzunk a Vasváriban!

2018. április 13. (péntek) - „Szakmák éjszakája” (kora délutántól késő estig mutatjuk be az iskolánkban oktatott szakmákat az érdeklődő fiataloknak és felnőtteknek)

További fontos időpont

2018. január 20. (szombat) 10 óra – Központi írásbeli felvételi vizsga (iskolánkban is megírható, érkezés legkésőbb 9.30-ra, személyi igazolvány és íróeszköz szükséges!)

Programok nyolcadikosoknak

2017. szeptember 19-től 2018. január 9-ig kéthetente keddenként (14.30-16.00) ingyenes matematika felvételi előkészítő szakkört tartunk. A foglalkozások más-más témakört dolgoznak fel, ezért a csatlakozás menet közben is lehetséges.

8. osztályosoknak tanulmányi versenyeket is szervezünk (matematika, informatika), amelyről az általános iskolákat tájékoztattuk. (A versenyek lezárultak, ünnepélyes eredményhirdetés a januári nyílt napon!)

Nyílt nap: 2018. január 11. 1600 -  (a nyelvi és az ágazati képzések bemutatkozása, séta az iskolában)

Az én digitális világom - pályázat 7-8. osztályos tanulóknak (lezajlott program!)

A 2018/2019. tanévben a 9. évfolyamon induló osztályaink

  • nyelvi előkészítő (közgazdaság ágazat) - a tanulmányi terület kódja: 1001 (0,5 osztály - 16 fő)
  • nyelvi előkészítő (informatika ágazat) - a tanulmányi terület kódja: 1002 (0,5 osztály - 18 fő)
  • közgazdaság ágazat - a tanulmányi terület kódja: 1003 (1 osztály - 32 fő)
  • ügyvitel ágazat - a tanulmányi terület kódja: 1004 (0,5 osztály - 16 fő)
  • informatika ágazat - a tanulmányi terület kódja: 1005 (0,5 osztály - 18 fő)

A 1001-es kódú nyelvi előkészítő osztály képzési ideje az érettségi vizsga megszerzéséig 5 év. Már a 9. évfolyamtól két idegen nyelvet (angolt és németet) tanulnak kiemelkedőn magas óraszámban (az előkészítő tanévben heti 13 óra angol, 5 óra német nyelv). A nyelvi előkészítő évfolyam után közép- és emelt szintű érettségire felkészítéssel együtt folyik a közgazdaság ágazatban történő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás. Érettségi vizsgát követően tervezett 1 éves OKJ-s képzési lehetőségek: Pénzügyi-számviteli ügyintéző; Vállalkozási és bérügyintéző; Államháztartási ügyintéző; Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) vagy Vám, jövedéki és termékdíj ügyintéző.

A 1002-es kódú nyelvi előkészítő osztály képzési ideje az érettségi vizsga megszerzéséig 5 év. Már a 9. évfolyamtól két idegen nyelvet (angolt és németet) tanulnak kiemelkedőn magas óraszámban (az előkészítő tanévben heti 13 óra angol, 5 óra német nyelv). A nyelvi előkészítő évfolyam után közép- és emelt szintű érettségire felkészítéssel együtt folyik az informatika ágazatban történő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás. Érettségi vizsgát követően tervezett 1 éves OKJ-s képzési lehetőségek: Szoftverfejlesztő vagy Gazdasági informatikus.

A 1003-es kódú közgazdasági osztály képzési ideje az érettségi vizsga megszerzéséig 4 év. Választható idegen nyelv az angol vagy a német. Közép- és emelt szintű érettségire felkészítéssel együtt folyik a közgazdaság ágazatban történő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás. Érettségi vizsgát követően tervezett 1 éves OKJ-s képzési lehetőségek: Pénzügyi-számviteli ügyintéző; Vállalkozási és bérügyintéző; Államháztartási ügyintéző; Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) vagy Vám, jövedéki és termékdíj ügyintéző.

A 1004-es kódú ügyviteli osztály képzési ideje az érettségi vizsga megszerzéséig 4 év. Választható idegen nyelv az angol vagy a német. Közép- és emelt szintű érettségire felkészítéssel együtt folyik az ügyvitel ágazatban történő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás. Érettségi vizsgát követően tervezett 1 éves OKJ-s képzési lehetőség: Irodai titkár.

A 1005-ös kódú informatikai osztály képzési ideje az érettségi vizsga megszerzéséig 4 év. Választható idegen nyelv az angol vagy a német. Közép- és emelt szintű érettségire felkészítéssel együtt folyik az informatika ágazatban történő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás. Érettségi vizsgát követően tervezett 1 éves OKJ-s képzési lehetőségek: Szoftverfejlesztő vagy Gazdasági informatikus.

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók közül azok, akiket az általános iskolában mentesítettek a matematika tantárgy értékelése-minősítése, illetve az aritmetikai készséget igénylő tantárgyak számolást igénylő tantárgyrészeinek értékelése és minősítése alól, csak az ügyvitel ágazatú képzésbe nyerhetnek felvételt. Az ügyvitel ágazatra történő jelentkezés esetében a szakképzési kerettantervben előírt egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek: ép kezek, ép látás és hallás.

Az oktatás a szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv szerint folyik.

Az ügyvitel ágazatú képzésben a 10-11. évfolyamokon nyári összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése kötelező.

A 4, illetve 5 éves képzést követően tett érettségi vizsga szakmai érettségi végzettséget jelent.
Az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések a következők: közgazdaság ágazat - Pályázati-támogatási asszisztens (52 345 06), informatika ágazat - Irodai informatikus (52 481 02), ügyvitel ágazat - Ügyfélszolgálati ügyintéző (52 841 02). A kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból az érettségi vizsga közép- vagy emelt szinten tehető. Az érettségi vizsgát követően 1 év alatt szerezhet OKJ szerinti szakképesítést az a tanuló, aki a korábban tanult ágazatnak megfelelő szakképzést választja iskolánkban. Más ágazatba tartozó szakképzésbe történő bekapcsolódás esetén a szakmai képzés időtartama 2 év. Az iskolánkban megszerzett érettségi bizonyítvány a felsőoktatásban történő továbbtanulásra is jogosít.

A felvételi eljárás rendje:

A 9. évfolyamra jelentkezők számára mindegyik tanulmányi területen központi írásbeli felvételi vizsgát szervezünk magyar nyelvből és matematikából.

A központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára való jelentkezést 2017. december 8-ig küldheti meg a tanuló, közvetlenül valamely általa választott, vizsgát szervező intézménybe.

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma szervez írásbeli felvételi vizsgát, fogadja a jelentkezéseket. Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2018. január 20. (szombat) 1000.

A vizsga helye: 6722 Szeged, Gutenberg u. 11., vagy más, a felvételiző által választott, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett, központi felvételi vizsgát szervező intézmény.

Pótló írásbeli felvételi vizsgát szervezünk 2018. január 25-én 14 órától azok számára, akik az első alkalommal alapos ok miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51.§ (5) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 33.§ (3) bekezdése értelmében a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközök használatát, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentést.

Azoknál a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknál, akiket a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján mentesítettek valamely tantárgyból vagy tantárgyrészből az értékelés és minősítés alól, az alábbi képlet szerint számítjuk ki a felvételi pontszámot: a vizsgázó által elért pontszám osztva a vizsgázó által elérhető maximális pontszámmal, majd szorozva 200-zal (törtszám esetén a pontszámot egész számra, felfelé kerekítjük).

A vizsgán nyújtott teljesítményt a központilag kiadott javítási útmutató alapján értékeljük.

Az írásbeli vizsgán elért eredményekről iskolánk 2018. február 8-án, 14 órakor tájékoztatja a tanulókat az Értékelő lap iskolánkban történő átadásával.

A 9. évfolyamra jelentkezés a Jelentkezési lap iskolánkba (6722 Szeged, Gutenberg u. 11.) 2018. február 19-ig történő eljuttatásával történik. A jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli felvételi vizsga eredményét tartalmazó Értékelő lap másolatát.

A hozzánk jelentkezők rangsorolása a hozott pontok és az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontok összege alapján történik.

Hozott pontként az általános iskola 5., 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe 5 tantárgyból: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (ez maximum 100 pontot jelenthet).

Az írásbeli felvételi vizsgán szerezhető maximális pontszám magyar nyelvből 50 pont, matematikából 50 pont, összesen 100 pont. A felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vehető maximális pontszám az előbbiek alapján 200 pont, melynek 50%-a a hozott pontokból, 50%-a a felvételi vizsgán szerzett pontokból adódhat.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. § (3) bekezdése alapján a rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, telephelye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. Az azonos összpontszámot elérő felvételizők további rangsorolása a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik (ha a központi felvételi dolgozatok összpontszáma is azonos, akkor a matematika felvételi dolgozat pontszáma a mérvadó a rangsor kialakításánál; azok között, akik még így is azonos eredményt értek el, a matematika hozott pontok alapján döntjük el a sorrendet).

A 2018/2019. tanévre tervezett, érettségi után megszerezhető szakképesítések

Nappali tagozaton

1 év alatt megszerezhető szakképesítések (az ágazatnak megfelelő továbbhaladás esetén):

Közgazdaság ágazat

Informatika ágazat

Ügyvitel ágazat

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Szoftverfejlesztő Irodai titkár
Vállalkozási és bérügyintéző Gazdasági informatikus  

Államháztartási ügyintéző

 

 

Azok a jelentkezők, akik gimnáziumi érettségi vizsgával vagy más ágazatban szerzett érettségivel rendelkeznek, a fenti szakképesítéseket 2 év alatt szerezhetik meg.

Az irodai titkár szakképesítésre történő jelentkezés esetében a szakképzési kerettantervben előírt egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek: ép kezek, ép látás és hallás.

Iskolánk felnőttoktatási tevékenységet is folytat esti tagozaton. A fenti szakképesítések mellett vállalkozási mérlegképes könyvelő (1 év) és IT mentor (2 év) képzéseket is indít.

Személyes találkozóra hívjuk a nyolcadikos tanulókat és szüleiket nyílt napjainkra és bemutatóóráinkra.
Esetleges kérdéseiket az info(kukac)vasvari.hu e-mail címen, vagy a 62/425-322 telefonszámon tehetik fel.

Siposné Gyuris Valéria
igazgató

Csatolt fájl: 

Beiskolázás: